Li-Ning YuShuai 12Li-Ning YuShuai 12
  • Model Name: Li-Ning YuShuai 12
  • Description: Li-Ning’s flagship basketball shoe, the YuShuai, is featured in the NBA by Li-Ning endorser CJ McCollum.